Prayers

Ashem Vohū

Ashem Vohū Vahishtem astī Ushtā astī, Ushtā ahmāi, Hyat ashāi Vahishtāi ashem.
----------- Meaning -----------

Righteousness is the best good (and it) is happiness. Happiness (is) to him who (is) righteous for the sake of the best righteousness.

Ahunavar (Yathā Ahū Vairyō)

Yathā Ahū Vairyō athā ratush ashāt chīt hachā, Vanghēush dazdā mananghō shyaothananãm anghēush Mazdāi, Khshathremchā Ahurāi ā yim dregubyō dadat vāstārem.
----------- Meaning -----------

Just as a King acts according to his will, so does the Dasturān Dastur by means of righteousness get. (acts according to his own will). The gift of Vohu-manah (i.e. Good mind) is for those working for Hormazd of this world; he who constitutes himself to the protector (or the nourisher) of the poor (accepts) the sovereign rule (of the entire world) (as it were) of Hormazd.

Nirang-i-Gomez mālidan

Shekasteh Shekasteh Sheytān, Ahriman gajasteh kār o kerdār, na rasad gajasteh kār o kerdār; Si-o-sē Ameshāspand dādār Hormazd pirozgar pāk, ashaone Ashem Vohū 1. (To be recited thrice).
----------- Meaning -----------

(May) the Satan (be) defeated and destroyed! (may) the works and workers of Ahriman the accursed (be) destroyed! may not works and workers of (that) accursed (Ahriman) reach (me)! Thirty-three Holy Immortals (Ameshaspands) and the Creator Hormazd are victorious and holy.

Kem-nā-Mazda

Kem-nā Mazdā mavaitē pāyūm dadāt, hyat mā dregvāo didareshatā aēnanghē, anyem thwahmāt āthraschā mananghaschā, yayāo shyaothnāish ashem thraoshtā Ahurā, tām mōi dāstvām daēnayāi frāvaochā. Kē verethrem-jā thwā pōi senghā yōi hentī chithrā mōi dām ahūmbish ratūm chizhdī, at hōi vohū seraoshō jantū mananghā, Mazdā ahmāi yahmāi vashī kahmāichīt. Pāta-nō tbishyantat pairi Mazdāoscha Ārmatishcha spentascha, nase daēvō drukhsh, nase daēvō-chithre, nase daēvō-frakarshte, nase daēvō-fradāite, apa drukhsh nase, apa drukhsh dvāra, apa drukhsh vīnase, apākhedhre apa-nasyehe, mā merenchainīsh gaēthāo astvaitīsh ashahe. Nemaschā yā Ārmaitish izhāchā. Ashem Vohū - 1.
----------- Meaning -----------

When any wicked man glares at me for taking revenge (or for injuring me), what man, O Mazdā, shall grant protection unto me and unto my followers? (who other than Thee shall grant protection) to the Fire and the Mind (i.e. household happiness and the peace of mind)? Through the action of which two, O Hormazd! righteousness increases. Do Thou declare that knowledge of the religion to me (O Hormazd!). Who (shall be) the smiter of the foe by the help of Thy (Avestan) words which (by reciting at the time of calamity) are protecting? Do Thou reveal clearly unto me a wise leader for both the worlds (O Hormazd). Let Sraosha (Yazata) approach with Good Mind (or through Vohu Manah) to any one whom Thou doest love. O Hormazd and Spenta Ārmaiti! protect us from the envious ones. (from here) Perish thou, O devilish Druj, perish thou, O devil’s spawn; perish thou, O (evil) sown by the daevas, perish thou, O follower of devil’s law; perish O Druj, disappear utterly, vanish and entirely perish, in the North, O Druj. (so that) corporeal settlements of righteousness (may) not (be) fit to be destroyed. Homage (be) unto right thought and prosperity!

Hormazd Khoday

Hormazd Khodāy ahereman awādashān dūr avāz-dāshtār; zad shekasteh bād, ahereman, devān darujān, jādūān darvandān kīkān karafān sāstārān, gunehgārān āshmoghān darvandān dushmanān frīyān zad shekasteh bād. Dushpādashāhān awādashān bād; dushmanān satoh bād; dushmanān awadashan bād. Hormazd Khodāy az hamā gunāh patet pashemānum, az harvastīn dushmata duzukhta duzvarshta, mem pa getī manid, oim goft oim kard, oim jast, oim būn būd ested, az ān gunāh manashnī gavashnī kunashnī, tanī ravānī, geti mīnoānī, okhe rawākhsh pashemān, pa sē gavashnī pa patet hom. Khshnaothra ahurahe mazdāo; tarōidīte anghrahe mainyēush. Haithyā varshtām hyat vasnā ferashōtemem; staomi Ashem. Ashem Vohū - 1. Yathā Ahū Vairyō - 2. Ashem Vohū - 1.
----------- Meaning -----------

Dādār Hormazd (is) the Lord (of the entire Universe) (and) keeps the swith holder and keeper at a distance5 of the wicked and powerless Ahriman, May (that Ahriman) be smitten6 and defeated! May (all these) Ahriman, daevas, drujas, sorcerers, wicked ones, Kiks, Karaps, tyrants, sinners, āshmoghs, impious ones, enemies, witches be smitten and defeated! May the wicked rulers cease to exist! May the enemies be confounded! May the enemies be non-existent and perish. O Lord Hormazd! I am in renunciation of, and desist from, all sins: wicked thoughts which in (this) world I have thought, wicked words which I have spoken, wicked deeds which I have committed, (and) which have occurred through me and which have originated by me - (all these sins mentioned above) relating to thought, relating to word, and relating to deed, pertaining to (my own) body, pertaining to (my own) soul, pertaining to this world, pertaining to the world beyond56 from all these sins, O Hormazd! I am in renunciation and keep myself away, (and) with the three words (Manashni, Gavashni, Kunashni) I repent. (May there be) propitiation of Ahura Mazda! (May there be) contempt of Angra Mainyu the Evil Spirit! Whatever is the wish of the doers of righteous deeds is superior (to all other wishes). I praise righteousness.

Jasa me avanghe Mazda

Jasa me avanghe Mazda (3) Mazdayasnō ahmi mazdayasnō Zarathushtrish fravarāne astūtaschā fravaretaschā. Āstuye humatem manō, āstuye hūkhtem vachō, astuye hvarshtem shyaothnem. Āstuye daēnām vanghuhīm māzdayasnīm fraspāyaokhedhrām, nidhāsnaithishem, Khavaētvadathām ashaonīm, yā hāitināmchā, būshyeintināmchā mazishtācha, vahishtāchā, sraēshtāchā, yā āhūirish zarathushtrish. Ahurāi Mazdāi vīspā vohu chinahmi. Aeshā asti daēnayāo māzdayasnōish āstūistish. Ashem Vohū - 1.
----------- Meaning -----------

O Creator Hormazd! do Thou come to my help. I am a Mazdā-worshipper; I profess myself (to be) a Mazdā-worshipping7 follower of Zarathushtra, a devotee and an ardent-believer (in this Mazdā-worshipping Faith). I praise the true-conceived thought, I praise the truespoken word, I praise the well-done deed. I praise the excellent religion of Mazda-worship, (which is) quarrel-removing, weapon-lowering, self-dedicating (and) holy, which of those that are and of those shall be (hereafter) (is) the greatest, and the best and the most excellent, which is the religion of Ahura revealed-by-Zarathushtra. I acknowledge all good (things) (which are) from Hormazd. Such is the praise of the religion of Mazda-worship.

Ahmāi Raēshcha

Ahmāi raēshcha khvarenascha, ahmāi tanvō dravatātem, ahmāi tanvō vazdvare, ahmāi tanvō verethrem, ahmāi ishtīm pourush-khvāthrām, ahmāi āsnāmchit frazantīm, ahmāi dareghām dareghō-jītīm, ahmāi vahistem-ahūm ashaonām raochanghem vīspō-khvāthrem. Atha jamyāt, yatha āfrināmī. Ashem Vohū - 1.
----------- Meaning -----------

(Do thou) (O Holy Srosh yazad) (grant) lustre and glory unto him (i.e. unto the person) who worships thee (the Holy Srosh yazad) with the best “zaothras”, with excellent “zaothras” and with the “zaothras” strained - prepared carefully by good people: (do thou grant) unto him the soundness of the body, happiness, victoriousness, wealth with fullness of welfare, and progeny of innate wisdom. (Do thou grant) unto him a long life (and) heaven of the righteous bright (and) comfortable. May it be so as I pray (i.e. may my blessings be fulfilled!)

Hazanghrem

Hazanghrem baēshazanām, bāevare baēshazanām; Hazanghrem baēshazanām, baēvare baēshazanām, Hazanghrem baēshazanām, baēvare baēshazanām. Ashem Vohū - 1.
----------- Meaning -----------

(May there be) a thousand of health, ten thousands of health! May there be health a thousand times.

Jasa Me Avanghe Mazda

Jasa me avanghe mazda, jasa me avanghe mazda, jasa me avanghe mazda, Amahe hutāshtahe huraodhahe verethraghnahe, ahuradhātahe, vanaintyāoscha uparatātō rāmanō khvāstrahe, vayaosh. uparō-kairyehe taradhātō anyāish dāmān, aētat te vayō yat te asti spentō-mainyaom thwāshahe khvadhātahe, zrvānahe akaranahe, zrvānahe dareghō-khvadhātahe. Ashem Vohū - 1.
----------- Meaning -----------

O Hormazd! Come unto my help. Of the well-shapen (and) beautiful Ama (yazata of strength), of Behram yazad created by Ahura, of Vanainti Uparatāt (i.e. the yazata presiding over victorious ascendency), of Mino Rām, giver of taste of food, of Vāy yazad working on-high, (who is) created superior to other creations - (may the help of all of them reach me through you, O Hormazd. O Vay yazad! (get me the help) of thy (wind) which is pertaining to the Beneficent Spirit. Of the sky taking course according to the Law of nature, of the Endless Time, of the Time Ordained for a long period (may the help of these all reach me, O! Hormazd).

Kerfeh Mozd

Kerfeh mozd gunāh guzāreshnerā kunam, ashahī ravān dushāramrā ham kerfeh hamā vehāne haft-keshvar zamīn, zamīnpahanā, rud-drāna, khorshid-bālā, bundehād be-rasād; asho bed der-zī, Atha Jamyāt yatha āfrīnāmi. Ashem Vohū - 1.
----------- Meaning -----------

For the expiation of sins I obtain the reward of meritorious deeds, and for the sake of the love of the soul, may complete righteousness reach all the doers of good deeds and all the faithful (residing) on the seven regions of the earth, - as wide as the earth, as long as the river and as high as the Sun as! May there be long life of the righteous (man). May it be so as I pray (i.e. may my greetings be fulfilled!).

Dīn-No Kalamo, The Zoroastrian Creed

Ba nāme yazade bakhshāyandehe bakhshāyashgare meherbān. Razishtayāo chistayāo Mazdadhātayāo ashaonyāo daenayāo vanghuyāo Māzdayasnoish. Dīn beh rāst va dorost, ke khodāe bar khalk ferastādeh in hast kē Zartosht āvordeh hast; dīn dīne Zartosht, dīne Ahura Mazda dādeh Zartosht ashaone Ashem Vohū - 1. (This Zoroastrian Creed should be recited thrice).
----------- Meaning -----------

(May there be propitiation) of the just and holy knowledge created by Ahura Mazda (i.e. of Religious Education) and of the good Mazda worshipping Religion! This is (the Religion) - the good, the just and the perfect religion which the Creator Hormazd sent for the people of this world and which (the Prophet) Zarathushtra (Himself) brought. (That) Religion is the Religion of Zarathushtra (and) the Religion of Hormazd, which (the Creator Hormazd) gave to Holy Zarathushtra (for propagating in this world).

Doā Tandarosti (In Pazend)

Ba nāme yazade bakhshāyandehe bakhshāyashgare meherbān. Yathā Ahū Vairyō - 2 Tan-dorostī dēr-zīvashnī āvāyad; khoreh anghad ashahīdar; yazdāne mīnōān, yazdāne getīān, haft Ameshāspandān myazda roshan hame berasad. In doāyā bād, in khoāhā bād; hame andar kasārā Zarathushtī dīn shād bād; aedūn bād. Yā bārī khodā! Khodāvande ālamrā, hame anjumanrā (here take the name of a person in whose behest the tandarosti is recited). Bā farzandān, hazār sāl dēr bedār, shād bedār, tan-dorost bedār; aedūn bedār. Bar sare arzānīā, sālhāe besyār va karanhāe bīshumār bākī va pāyandeh dār; hazārān hazār āfrīn bād, sāl-khozasteh bād, roz farrokh bād, māh mubārak bād. Chand sāl, chand roz, chand mah, besyār sāl arzānīdār, yazashne va nīāeshne va rādī va zōr barashne. Ashahīdar avare hamā kāro kerfehā; tandorosti bād, neki bād, khūb bād; aedūn bād, aedūntaraz bād, pa yazdān va Ameshāspandān kāme bād. Ashem Vohū - 1.
----------- Meaning -----------

In order to live for a long time, health of the body is necessary. May the glory remain permanent in association with righteousness! May all these heavenly yazatas (and) the yazatas of this world (and) the seven Ameshāspand come to this excellent votive offering! May this benediction (of mine) be (approved)! May this wish (of mine) be fulfilled! May the Religion of Zarathushtra be pleased (liked or chosen) amongst all men! May it be so! O God! The Creator! May you keep forever, cheerful, healthy the Lord of this world, all the assemblies (so and so) together with (his) descendants; may you keep (them) thus. Over the chieftainship of the good (or worthy) men may you keep permanent and Lord for many years and for boundless period. May there be a thousand blessings! May the year be auspicious! May the day be fortunate (And) may the month be auspicious! May you keep us worthy (in performing) the worship and invocation and charity and in offering libations for several years, several days, and several months; for many years! May you keep righteousness over all actions and meritorious deeds! May there be health and goodness (unto thee)! May there be excellence (unto thee)! May it be so! May it be more so! May (thy) wish be in accordance with (the wish of) the yazatas and the Ameshāspand!

Nemāz O Cherāg - Homage Unto A Lamp

Pa nāme yazdān Hormazd Khodāe awazūnī, gorje khoreh awazāyād; Ātash Dādgāh Ādar farā. Az hamā gunāh patet pashemānum: az harvastīn dushmata duzhūkhta, duzvarshta mem pa getī manīd, oem goft, oem kard, oem jast, oem būn būd ested. Az ān gunāh, manashnī gavashnī kunashnī, tanī ravānī getī mīnōānī, okhe awākhsh pashemān pa sē gavashnī pa patet hom. Khshnaothra Ahurahe Mazdāo (recite bowing the head) Nemase-te Ātarsh Mazdāo Ahurahe hudhāo mazishta yazata. Ashem Vohū 1. (recite three times). Ahmāi Raēshcha; Hazanghrem; Jasa me avanghe Mazda; Kerfeh Mozd

Nemāz O Asho Frōhar - Homage Unto Fravartikān

Az hamā gunāh, patet pashemānum. Ashāunām vanguhīsh sūrāo spentāo fravashayō yazamaide. Ashaone Ashem Vohū 1. (to recite three times) Ahmāi Raēshcha; Hazanghrem; Jasa me avanghe Mazda; Kerfeh Mozd
----------- Meaning -----------

Of all sins I repent through penitence. We worship (or remember) the good, heroic (and) prosperity-increasing Fravashis of the righteous(people).

Nemāz O Dakhma - Tower Of Silence

Az hamā gunāh patet pashemānum. Nemase-te idha iristanām urvānō yazamaide yāo ashaonām fravashayō. Ashaone Ashem Vohū 1. (to recite three times) Ahmāi Raēshcha; Hazanghrem; Jasa me avanghe Mazda; Kerfeh Mozd
----------- Meaning -----------

Of all sins I repent with contrition. We here worship the souls of the dead who are the Fravashis of the righteous (people).

Nemāz O Kho - Homage Unto Mountains

Az hamā gunāh patet pashemānum. Vīspāo garayō ashakhvāthrāo pouru-khvāthrāo mazdadhāta ashavana ashahe ratavō yazamaide. Ashem Vohū 1. (to recite three times) Ahmāi Raēshcha; Hazanghrem; Jasa me avanghe Mazda; Kerfeh Mozd
----------- Meaning -----------

Of all sins I repent with Patet. We praise all holy mountains created by Hormazd (which are) fully comfortable (spacious) (and) (with fullness) full of welfare (i.e. producers of food) (and) useful things of righteousness (grow there).

Nemāz O Aw - Homage Unto Water

Az hamā gunāh patet pashemānum. (To recite bowing the head). Nemase -te ashāum sēvishte Aredvi Sūra Anāhite Ashaone Ashem Vohū 1. (to recite three times) Ahmāi Raēshcha; Hazanghrem; Jasa me avanghe Mazda; Kerfeh Mozd
----------- Meaning -----------

Of all sins I repent with Patet. Homage (be) unto thee, O holy, most beneficent (and) undefiled Ardvi Sura!

Nemāz O Orvar - Homage Unto Plants

Az hamā gunāh patet pashemānum. (To recite bowing the head). Nemo urvarayāo vanghuyāo Mazdadhātayāo krashaonyāo. Ashem Vohū 1. (to recite three times) Ahmāi Raēshcha; Hazanghrem; Jasa me avanghe Mazda; Kerfeh Mozd
----------- Meaning -----------

Of all sins I repent with Patet. Homage (be) unto the good (and) holy plants created by Hormazd!